16.11.11มนุษย์ ธ ร ร ม ด า คนนึง สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายเกินกว่าที่คน ๆ นึง
จะสามารถทำได้อย่าง น่ า เ  ห ลื อ เ  ชื่ อ 

No comments:

Post a Comment