18.11.11ค ว  า ม ผิ ด พ ล า  ด เพียงครั้งเดียว เพียงพอ
และสามารถเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ของเราได้ ตลอดทั้งชีวิต

No comments:

Post a Comment