16.11.11ม นุ ษ ย์ ผู้เกิดทีหลัง จะศึกษาเรื่องราวของผู้ล่วงลับไปก่อนหน้า
เช่นเดียวกับ ม นุ ษ ย์ ผู้เกิดในวันหน้า ย่อมจะศึกษาเรื่องราวในครั้งหลัง

No comments:

Post a Comment