19.11.11เชื้อชาตินั้นไม่ใช่ปัญหาใด 
แต่เป็นความเห็นแก่ตัวที่ติดมาทางเชื้อสายคุณต่างหาก
ที่ข้าพเจ้ารับไม่ได้

No comments:

Post a Comment