22.11.11ก า ร ค า ด ห วั ง ใ ห้ ผู้ อื่ น ดี ต อ บ ต่ อ ท่ า น 
 เ พี ย ง เ พ ร า ะ ท่ า น ดี ต่ อ เ ข  า เ ป็ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง ค น โ ง่ เ ท่ า นั้ น . . .

No comments:

Post a Comment