18.11.11ค ว  า ม ดี ไม่สามารถเอาชนะความชั่วได้ด้วยเหตุผล
แต่ ค ว า ม  ชั่ ว มักเอาชนะความดีได้ด้วยอารมณ์เพียงประการเดียว

No comments:

Post a Comment