19.11.11ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า
"สิ่งที่คุณพูด มันทำลายตัวคุณเอง"

No comments:

Post a Comment