19.11.11ไม่มีใครที่สามารถจะหยุดเราได้....แม้แต่คนเดียว
ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้น

- บิชอส์ป

No comments:

Post a Comment