18.11.11ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดหนังสืิอวรรณกรรม
เปิดไฟส่องสว่าง เปิดหนังสืิอท่องตำรา
ตะลุยอ่านวิชาอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมตัวรับศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
ดังคำกล่าวที่ว่า '' เ มื่  อ ข้ า ศึ ก ม า ป ร ะ ชิ ด  แ ล้ ว   ลั บ ค  ม ด า บ ก็ ป่ ว ย ก า ร  "

No comments:

Post a Comment