19.11.11จงอย่าได้หวังหนทางอันราบเรียบบนเส้นทางที่คุณจะเดินไป
เว้นแต่ ! คุณจะถากถางทางนั้น พร้อม ๆ กับการดูทางข้างหน้าไปด้วย

- ปรคิน แจ้งประสิทธิ์

No comments:

Post a Comment