26.11.11เมื่อคนซื่อสัตย์ถูกเรียกว่า "คนโง่"
และคนดีกำลังใกล้สูญพันธุ์จนเหลือน้อยเต็มที
โ ล ก นี้ มั น บิ ด เ บี้ ย ว เ ห ลื อ เ กิ น . . . 
จนไม่อาจใช้เส้นตรงเป็นมาตรวัดสิ่งใด ๆ ได้เลย
 เ ร า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ไ ด้ เ ล่ า . . . 
คงได้แต่หลับตาปริบ ๆ ปล่อยให้มันดำเนินไป
ตามแต่กฏแห่งสรรพสิ่ง
ปลาใหญ่ก็ย่อมต้องกินปลาเล็ก
ผู้แข็งแรงกว่ายอมเป็นผู้ชนะ...ผู้อ่อนแอกว่ายอมเป็นฝ่ายปราชัย
สิ่งชั่วร้าย เลวทรามทั้งหลายย่อมต้องถูกสิ่งชั่วร้ายกว่าเข้าแทนที่


เขียนไว้เมื่อ 26.November.2011
ขณะเผชิญความขัดแย้งและกำลังเลือก "ทางสายใหม่"

No comments:

Post a Comment