18.11.11คนร่ำรวย  ห นึ่  ง ค น    .   .   .   เป็นผลผลิตของคนยากจนจำนวนหนึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ที่ชัยชนะที่ได้มาของเขาเหล่านั้น 
จะส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับกลุ่มคนอีก ห  ล า ย  ชี วิ ต 
 เศรษฐกิจยุคศตวรรษที่ 21 สอนข้าพเจ้าเช่นนี้ . . .

No comments:

Post a Comment