19.11.11โลกนี้ โลกที่...ไม่ต้องการวีรบุรุษ
หากแต่...ต้องการ...ความกล้าหาญเยี่ยงมหาบุรุษในการกระทำสิ่งอันควร

No comments:

Post a Comment