18.11.11หากวันนั้นมาถึง วาระข้องข้าพเจ้ากับฝาแฝดของการก่อเกิด
นั้นก็คือ ความตาย ขอจงอย่าโศกสรรค์อันใด
จงอวยชัยแก่ข้า ฯ ผู้จากไป
เฉลิมฉลองให้เต็มที่ จัดงานรื่นเริงให้สมเกียรติเถิด
ด้วยเหตุที่ว่า  เ ท ว  ด า ไ ด้ รั บ ก า ร อ  ภั ย โ ท ษ ใ ห้ ก ลั บ ส ว ร ร ค์ แล้วNo comments:

Post a Comment