26.11.11เ ว ล า ข อ ง โ ล ก นี้ สั้ น เ กิ น ไ ป ส ำ ห รั บ ค น ที่ มี ค ว า ม สุ ข
   ย า ว น า น เ กิ น ไ ป ส ำ ห รั บ ผู้ ที่ มี ค ว า ม ทุ ก ข์ . . .
เมื่อคนซื่อสัตย์ถูกเรียกว่า "คนโง่"
และคนดีกำลังใกล้สูญพันธุ์จนเหลือน้อยเต็มที
โ ล ก นี้ มั น บิ ด เ บี้ ย ว เ ห ลื อ เ กิ น . . . 
จนไม่อาจใช้เส้นตรงเป็นมาตรวัดสิ่งใด ๆ ได้เลย
 เ ร า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ไ ด้ เ ล่ า . . . 
คงได้แต่หลับตาปริบ ๆ ปล่อยให้มันดำเนินไป
ตามแต่กฏแห่งสรรพสิ่ง
ปลาใหญ่ก็ย่อมต้องกินปลาเล็ก
ผู้แข็งแรงกว่ายอมเป็นผู้ชนะ...ผู้อ่อนแอกว่ายอมเป็นฝ่ายปราชัย
สิ่งชั่วร้าย เลวทรามทั้งหลายย่อมต้องถูกสิ่งชั่วร้ายกว่าเข้าแทนที่


เขียนไว้เมื่อ 26.November.2011
ขณะเผชิญความขัดแย้งและกำลังเลือก "ทางสายใหม่"

22.11.11ก า ร ค า ด ห วั ง ใ ห้ ผู้ อื่ น ดี ต อ บ ต่ อ ท่ า น 
 เ พี ย ง เ พ ร า ะ ท่ า น ดี ต่ อ เ ข  า เ ป็ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง ค น โ ง่ เ ท่ า นั้ น . . .


ชั่ ว ชี วิ ต ข อ ง ค น   ๆ   ห นึ่ ง 
ย่ อ ม จ ะ มี จุ ด หั ก เ ห ม า ก ก ว่ า   1   ค รั้ ง  . . . 


ชีวิตคนผู้หนึ่ง...สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เขาอยากเป็น


เ ว ล า ไม่มีค่าอะไร ห้วงขณะนั้นต่างหากที่สำคัญกว่า . . . เมื่อคุณคิดว่าคุณน่าจะคิด...นั่นแหละคุณกำลังคิด 

19.11.11เหตุที่เธอใส่ใจผู้อื่นน้อย
นั่นก็เพราะเธอลืมหันกลับมาดู
เรื่องของจิตภายในน้อยเกินไป

- ห้วงยามขณะความคิดตั้งฉากกับพื้นโลก


จงอย่ากระทำสิ่งต่าง ๆ เพียงเพื่อให้มันผ่าน ๆ ไป
หรือการทำแบบขอไปที เพราะคุณจะต้องกลับมาแก้ไขซ้ำอีกครั้งหนึ่งจงอย่าเรียกมันว่า "ความฝัน"
แต่จงเรียกมันว่า "สิ่งที่ฉันจะทำ"จงอย่าได้หวังหนทางอันราบเรียบบนเส้นทางที่คุณจะเดินไป
เว้นแต่ ! คุณจะถากถางทางนั้น พร้อม ๆ กับการดูทางข้างหน้าไปด้วย

- ปรคิน แจ้งประสิทธิ์สิ่งที่คุณคิด อาจไม่เป็นดังที่คุณเห็น !!!
และสิ่งที่คุณเห็น อาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด !!!
ทุกสิ่งอย่าง ล้วนเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ที่ขาดหาย
และความสัมพันธ์ที่กลมกลืน ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างลงตัว
น่าอัศจรรย์ โดยมีธรรมชาติเป็นผู้กำกับเรื่องอยู่ข้างหลัง
มิใช่โชคชะตา เทวดาเล่นกลหรือบุญกรรมหนหลังแต่อย่างใด" ความไม่รู้ ไม่ใช่ปัญหา " 
แต่ทว่าเป็นเส้นทางเดียวกัน กับการเดินไปค้นหาคำตอบ
(เพียงแต่ยังเดินไม่ถึงก็เท่านั้นเอง)"ความไม่รู้ มักมาก่อนความฉลาดเสมอ""โชคชะตา ฟ้าลิขิต และตามยถากรรม"
เป็นคำสำหรับ "ผู้ยอมจำนน" แล้ว"ความสำเร็จ" จะเกิดขึ้นมิได้เลย !
หากขาดซึ่งการเตรียมพร้อมที่ดีข้าพเจ้าไม่เคยหยุดหวัง
ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจคุณไม่ต้องเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณหรอก ?
เนื่องด้วยถึงจุด ๆ หนึ่ง คุณจะทนรับกับความซ้ำซากอันน่าเบื่อของคุณไม่ได้เอง
และนั่นแหละ "คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง" โดยเร็วที่สุดจิตสำนึกของมนุษย์ ประกอบไปด้วยตัวตนของบุคคลไม่น้อยกว่า 2 คน
อยู่ในร่างกายคน ๆ เดียวกัน
ดังนั้น เมื่อจิตใจของมนุษย์เรา ต้องการจะกระทำสิ่งต่าง ๆ 
เพื่อสนองความต้องการให้แก่ตนเอง
จึงเกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างสำนึกชั่ว - ดี
เสมือนมือซ้าย - ขวา่ ซึ่งคอยห้ามปราม สกัดกั้นทุกรูปแบบไม่ให้อีกฝ่ายกระทำการใดได้
อาจจะเป็นเข้าขัดขวาง หรือแม้กระทั่งการประวิงเวลาด้วยพละกำลัง แรงต้าน รบเร้า
ท้ายที่สุด ต้องมีฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ ? 
แต่ก็เช่นกัน ฝ่ายที่มีชัย ใช่ว่าจะเป็น...ความดี

- บทสัมภาษณ์จากชายแปลกหน้าคนหนึ่ง
(ก่อนหน้าที่เขาจะจบชีวิตตัวเองด้วยปืนพก)เราไม่สามารถตัดสินใครคนหนึ่ง ๆ จากการกระทำเพียงครั้งเดียวได้
แต่การกระทำเพียงครั้งเดียวสามารถตัดสินทั้งชีวิตของคน ๆ นึงได้

- ความคิดนี้ผุดขึ้นขณะนั่งบนโครงเหล็กเคลื่อนที่ได้ ข้าพเจ้าประจักษ์ชัดในความจริงเรื่องหนึ่งว่า...
"ทุก ๆ คน ล้วนจะพูดในเรื่องที่เขารู้เท่านั้น"ทุกถ้อยคำ สำเนียงที่คุณพูดออกไป 
มันปอกลอกคุณ
อย่างโจ่งแจ้งที่สุดข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า
"สิ่งที่คุณพูด มันทำลายตัวคุณเอง"หากคุณอยากทราบว่าคนข้าง ๆ คุณ พูดถึงคุณอย่างไร ?
จงฟังสิ่งที่เขาพูดถึงผู้อื่นเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณหนึ่งวันในการทำงาน ... แค่คุณคิดว่าวันนี้คุณรู้สึกสบาย
แค่นี้ก็แสดงให้รู้ถึงการเอาเปรียบผู้อื่นของคุณแล้ว 

- เรื่องจริงที่ควรรับทราบในสังคมของการทำงานข้าพเจ้าพึงระลึกอยู่เสมอว่า...
ในชีวิตของคน ๆ นึง ขาดสิ่งอื่น สิ่งใดได้
....แต่อย่าได้ขาดความมั่นใจเด็ดขาดเพียงลมแผ่วเบา ย่อมนำพาชีวิตให้หวนคืนฟื้นกลับมา

- วูบหนึ่งของความคิดขณะเผชิญความไม่แน่นอนถาโถมคำเตือนที่ข้าพเจ้ามักใช้เตือนตนเองอยู่เสมอ : อย่าได้บังอาจคิดแทนผู้อื่นเด็ดขาด

- วิคเตอร์ไม่มีใครที่สามารถจะหยุดเราได้....แม้แต่คนเดียว
ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้น

- บิชอส์ปข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นตลอดมาว่า...ทุกอย่างจะเรียบร้อย

- ฟิลิปป์อายุไม่ได้มาพร้อมกับความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นเสมอไปหรอก

- ปีเตอร์จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
เพราะคุณไม่มีชีวิตนานพอ ที่จะทำผิดพลาดซะทุกอย่างหรอก

- ไซรอสเธอทิ้งฉันไว้ลำพัง
เธอทิ้งฉันไว้คนเดียว
เธอทิ้งฉันไว้โดดเดี่ยว
เธอไม่เคยจะมาเหลียวแล
เธอบอกว่าเธอจำเป็น
เธอบอกว่าเธอจำใจ
เธอบอกว่าเธอจำต้องไป
เธอจากไปไม่มีคำร่ำลา

- วันวานแห่งขวบปีความคิดของ "วัยรุ่น" มักผิดเสมอด้วยคำตัดสินของความเป็นเผด็จการ
ที่แฝงไว้ในรูปแบบของความคิด "ผู้ใหญ่" 
และจะถูกตีกลับอย่างรุนแรง

- ชั่วครู่ของโมงยาม : ระหว่างวันพบกันครั้งเดียว จากกันชั่วนิรันดร์

- เสียงเพรียกจากความเคลื่อนไหว ระหว่างนั่งเฉย ๆจงอยู่แบบคนธรรมดา แต่จงอย่าคิดแบบคนธรรมดา

- เอมิเรสต์ไม่มีความรู้ใด เทียบได้กับความรู้จริง
 (รู้ไหนใดเล่า ไม่เท่ารู้จริง)

- แจ๊ค บีเว่อร์โลกนี้ โลกที่...ไม่ต้องการวีรบุรุษ
หากแต่...ต้องการ...ความกล้าหาญเยี่ยงมหาบุรุษในการกระทำสิ่งอันควรเชื้อชาตินั้นไม่ใช่ปัญหาใด 
แต่เป็นความเห็นแก่ตัวที่ติดมาทางเชื้อสายคุณต่างหาก
ที่ข้าพเจ้ารับไม่ได้"ระหว่างที่คุณเหม่อลอยอยู่กับโน๊ตเพลงตัวแรก สมองของคุณจะทำการประมวลผล
ปฏิสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อเกิดเป็นความคิดที่ข้าพเจ้าเรียกมันว่า 
"Visoft Pain" แล้วคุณจะรู้สึกจมดิ่งลึกลงสู่ห้วงแห่งการนึกคิดที่ทรงพลังที่สุด
ดังจะเห็นได้จากสมการอย่างง่าย หยุด = เดินต่อไป เพื่อผลักตัวคุณเอง
จากแรงเหวี่ยงก้นทะเลลึกดันขึ้นสู่บนผิวน้ำ "เป็นความจริงที่สุด...ว่า
"สิ่งที่คุณชี้นิ้วสั่งห้ามผู้คน ล้วนมาจากสิ่งที่คุณกระทำแล้วทั้งสิ้น
และอีกเช่นกัน พฤติกรรมที่คุณเกลียดที่สุด กลับเป็นคุณที่กระทำมันซะเอง"(เหตุจากที่ข้าพเจ้าขาดศรัทธาในการศึกษา)
การศึกษาทำให้ "คน" กลายเป็นคนอวดดี หยิ่งผยอง ทะนงตัวความสุข คืออะไร ?
- ความร่ำรวย
- ได้รับการยอมรับจากสังคม
- การเฝ้ามองรอยยิ้มพระพุทธองค์
- การได้อ่านหนังสือดี ๆ สักเล่มนึง
- การได้เห็นรอยยิ้มอันแสนบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ของเด็กน้อย
- ความรักที่มีให้แก่กัน หรือแม้แต่ความรักระหว่าง หญิง - ชาย
หรือว่าไม่ใช่ทั้งหมดนี้ !!!ข้าพเจ้ามีความเชื่อส่วนตัวว่า ดวงอาทิตย์ (The Sun)
รวมถึง พระอาทิตย์ขึ้น (Sunrise) ที่ประกายแสงเหลืองทองฉาบส่องทะลุม่านหมอกในตอนเช้า
และพระอาทิตย์ยามเย็น (Sunset) ค่อย ๆ เคลื่อนตัวอย่างรีบเร่ง 
พลันทันใดก็ลับเส้นขอบฟ้าในเวลาใกล้โพล้เพล้ เป็นสัญลักษณ์ของ การกลับมาเกิดใหม่
เพราะ ชี วิ ต จ ะ เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง ใ น วั น พ รุ่ ง นี้ . . .ชีวิตในหนึ่งวันข้าพเจ้าปรารถนาเพียงเห็นแสงแรกแห่งรุ่งอรุณของเช้าวันใหม่
รับพลังจากเทพแห่งแสงสุริยะ (เทพอะพอลโลตามความเชื่อของกรีกโบราณ)
และจบลงด้วยการบอกลากับอาทิตย์อัศดง เพียงเท่านี้ หนึ่งวันย่อมไม่สูญเปล่าเราคิดทุกอย่างได้ แต่เราไม่สามารถทำทุกอย่างตามที่เราคิดได้
เราทำทุกอย่างได้ แต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
เราต้องรู้กฏข้อนี้ สรรพสิ่งย่อมมีข้อจำกัดในตัวของมันเองนโยบายที่ดีอย่างหนึ่ง คือ คุณต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ ?
และที่สำคัญ แผนการขั้นต่อไปของคุณคืออะไร ?จะมีประโยชน์อันใด เมื่อเงินของคุณเป็นตัวเลขแน่นิ่งอยู่ในบัญชี
ภายหลังจากที่คุณไม่อยู่แล้วเศษฝุ่นผงของความคิด ณ วันนี้ 
จะก่อตัวขึ้นเป็นมวลสสารพลังงานอันหนาแน่นในอนาคตอันใกล้สิ่งที่เสียไปนั้นจะมีค่าได้ ก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณได้รับมีความหมายกับคุณคำพูดของนักอนุรักษ์มักตรงข้ามกับฐานะความเป็นอยู่ของเขาหลังพายุโหมกระหน่ำสงบลง สายฝนย่อมชะล้างคราบดินโคลนบนถนนเมื่อมีผู้ถามถึงความหมายของเรื่องราวชีวิต
กับเรื่องนี้ ... ข้าพเจ้ามีแต่เสียงหัวเราะให้
โลกใบนี้ ... ข้าพเจ้าให้ค่ามันเป็นเพียง "เพื่อน" คนหนึ่ง
สามารถพูดคุยในระดับธรรมดา แต่ถึงจริง ๆ แล้ว
เมื่อคบหากันไปนานวันเข้า จึงแจ่มแจ้งในพฤติกรรมว่าเขาเป็นเช่นไร
จากนั้น ... จึงหันหลังให้และเริ่มตีตัวออกห่าง
วันนี้และพรุ่งนี้ มีค่าเท่ากัน คือ ทำดีที่สุดชีวิต คือ ความฝัน
แต่ละวัน คือ ฉาก
อุปสรรคและความยากลำบาก คือ เนื้อหาปัญหาต้องถูกแก้ไขด้วยตัวของคุณเอง
ไม่อาจคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้การอ่านหนังสือ คือ การได้พูดคุยกับผู้ทรงภูมิ (ความรู้) ในอดีตลูกผู้ชาย มีสามสิ่งที่ควรระลึกไว้
1. ละอายแก่ใจในสิ่งที่กระทำผิด
2.มีเหตุผลอธิบายการกระทำของตนเองทุกครั้ง
สุดท้าย คือ การไม่เสียใจในภายหลังกับสิ่งที่ตนเองได้กระทำไปแล้ว
เมื่อแบ่งเขา เราจึงไม่มี
เมื่อแบ่งเรา เขาจึงไม่มี
แล้วเมื่อไหร่เล่า ! เขา - เรา จะไม่มีความหวัง ทำให้ระบบหายใจเป็นไปอย่างปกติ เราจึงมีชีวิตอยู่ได้
หากไร้ซึ่ง ความหวัง จะมีประโยชน์อันใดที่จะมีชีวิตอยู่ไม่มีข้ออ้าง - เหตุผลใดจากความสูญเสียนำมาเป็นเงื่อนไขในการทำร้ายตนเองความกลัวไม่สามารถอาศัยอยู่ในวิมานแห่งความรัก
เช่นกัน ความรักไม่อาจยืนหยัดในคฤหาสน์แห่งความกลัวได้ความเชื่อ คือ พระเจ้าพระองค์เดียวที่เราสามารถมีปากเสียงได้
แต่กระนั้นก็ไม่ต้องการคำชี้แนะจากพระองค์เลยข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร
ในเมื่อข้าพเจ้าปักยึดอยู่กับหลักความเชื่อเดิม ๆ
อย่างถอนตัวไม่ขึ้นในขณะนี้ความเรียบง่ายของชีวิตที่สามารถสัมผัสได้ง่าย ๆ
คือ การนั่งลงพร้อม ๆ กับการหายใจลึก ๆคุณอาจจะหนีภาระหน้าที่ในวันนี้ แต่มันจะมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้โอกาสในการลงมือ มีแค่ครั้งนี้ ไม่มีครั้งหน้า หรือว่าครั้งต่อไป

18.11.11ท่ามกลางสถานการณ์นั้นมีเรื่องราว
แล้วภายในเรื่องราวนั้นมีอะไร ?


สิ่งที่คุณจะแสดงเพื่อสำนึกผิด
คือ การไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ทิ้งหลักฐานไว้ เท่ากับ การฆ่าตัวตาย

ลูกผู้ชายไม่กลัวความมืด
กลัวแต่จะไม่มีแสงสว่างในใจหากวันนี้ คุณดำเนินชีวิตตามรอยเดิมของเมื่อวาน
เท่ากับ คุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยเปล่าประโยชน์ที่จะหาคำตอบว่า เราเกิดมาทำไม ?
หากแต่เรานั้นได้ตายเพื่ออะไร (บางอย่าง) ต่างหาก
วันที่ไร้ค่า คือ วันที่บนใบหน้าไร้รอยยิ้ม


ชีวิตคือการดำรงอยู่และตื่นมาในตอนเช้า
พร้อม ๆ กับการรับรู้ว่าขณะนั้นยังหายใจอยู่ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดหนังสืิอวรรณกรรม
เปิดไฟส่องสว่าง เปิดหนังสืิอท่องตำรา
ตะลุยอ่านวิชาอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมตัวรับศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
ดังคำกล่าวที่ว่า '' เ มื่  อ ข้ า ศึ ก ม า ป ร ะ ชิ ด  แ ล้ ว   ลั บ ค  ม ด า บ ก็ ป่ ว ย ก า ร  "ร่มไม้ให้ความชุ่มชื้นแก่ผู้พักอาศัย ฉันใด
ความคิดสร้างสรรค์ก็ให้ความร่มรื่นแก่จิตใจ ฉันนั้นค ว  า ม ผิ ด พ ล า  ด เพียงครั้งเดียว เพียงพอ
และสามารถเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ของเราได้ ตลอดทั้งชีวิตผู้ ใ  ด เ ป็ น มิ ต ร กั บ โ ล ก    ผู้ นั้ น  เ ป็ น ศ รั ต  รู ข อ ง ข้ า พ เ  จ้ า มหาศาสดาของศาสนาทั่วโลก ล้วนมุ่งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนให้อยู่ร่วมกัน
โดยอาศัยมีความรัก ความเมตตาซึ่งกันและกัน 
หาใช่ แบ่งแยกออกมาในรูปแบบของศาสนและลัทธิแห่งตนค ว า ม เ ก ลี ย ด ชั  ง สามารถก่อตัวขึ้นเป็น ค ว า  ม รั ก  ได้ในที่สุด
แต่มีหนุ่มสาวนับไม่น้อย เข้าใจผิด
นำ ค ว  า ม รั ก  ไปใช้อย่างน่ากลัว ทำให้เกิด ค ว  า ม เ ก ลี  ย ด ชั  ง ขึ้นในท้ายที่สุดจงอย่ากลัวที่จะคิดเผื่อวันข้างหน้า
แต่ท่านจงกลัวที่วันข้างหน้าจะไม่ได้คิด !จงให้เกียรติแก่ตัวของท่านเอง 
เพราะมันเท่ากับการให้ค่าตัวเองของท่าน
ก่อนที่คนอื่นจะตัดสินท่านเสียอีกจงให้เกียรติแก่ผู้อื่นเพราะนั่นคือการให้เกียรติแก่ท่านเองด้วยการบันทึกช่วยจำ เป็นสิ่งดียิ่ง
นั้นก็ด้วยสามารถจัดแบ่งแยกสิ่งของที่ใช้แล้ว
และจัดเก็บอีกส่วนให้เป็นที่ทาง เพื่อรอนำกลับมาใช้ครั้งต่อไป /อีกครั้ง
หากไร้ซึ่งการบันทึกแล้วไซร้ . . .
ความคิดคงเปรียบได้กับการจับฉลากในสมองกลวงเปล่าที่ไร้ระเบียบ
หยิบจับขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้สิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว
 ไม่มีการสะสม บันทึกข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดข้อมูลเดิมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าได้ 

ร้อยข้อสารพันคำถามที่ข้าพเจ้าฉงนสงสัย เฝ้าครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา
สามารถบันดาลคำตอบที่ทรงอานุภาพได้ 1 คำตอบ
ข้าพเจ้าก็พอใจแล้วอั น  ค ว  า ม คิ ด   ค ล้ า ย  ดั่ ง ลู  ก ไ ฟ    ป ร ะ  ก า ย แ ส  ง 
อั น เ  จิ ด แ จ้ ง   ส่ อ ง แ ส ง    ส ว่ า ง จ้ า 
วู บ  ว า บ   วิ บ วั บ   ลั บ ล า 
 พ ลั น ห า ย ไ ป   เ มื่ อ พ ลิ ก เ ป ลื อ ก ต า  แ ส น อ  า ลัย   ป รั  ช ญ า หลักคิดของท่านมหาปราชญ์ เจ้าลัทธิสักท่านหนึ่ง
เพียงพอแล้วที่จะศึกษารอยหยักของท่านผู้นั้น ด้วยวิธีการลัดขั้นตอนได้อย่างดีที่สุด วิธีหนึ่ง
เนื่องด้วยท่านนั้นได้สรุปตกผลึกทางความคิด ออกมาเป็นรูปแบบของถ้อยคำ วลี นิยาม
และคำจำกัดความ โดยเป็นหัวใจของการสื่อสารสัจจะ ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ก า ร  ร ะ ลึ ก  ไ ด้  คือ สัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายปลุกเราให้ตื่นขึ้น


หากวันนั้นมาถึง วาระข้องข้าพเจ้ากับฝาแฝดของการก่อเกิด
นั้นก็คือ ความตาย ขอจงอย่าโศกสรรค์อันใด
จงอวยชัยแก่ข้า ฯ ผู้จากไป
เฉลิมฉลองให้เต็มที่ จัดงานรื่นเริงให้สมเกียรติเถิด
ด้วยเหตุที่ว่า  เ ท ว  ด า ไ ด้ รั บ ก า ร อ  ภั ย โ ท ษ ใ ห้ ก ลั บ ส ว ร ร ค์ แล้ว

มนุษย์คิดเห็นเช่นใด !
 ย่อมร่ำร้องออกมาเป็นบทเพลงสะท้อนอารมณ์ที่คุ้นเคยแต่เดิมชี วิ  ต ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร ม า ก ไ  ป ก ว่ า นี้ เ ล ย  . .  . ข้าพเจ้ามองเห็นฝูงชนเดินขบวนไปเพื่อส่งวิญญาณผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
มีผู้คนมากมายแสดงความอาลัยต่อการจากไป ก่อนที่จะถึงคิวของตัวเขาเหล่านั้น
แต่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่า หลายคนได้ลัดคิว(ก่อนถึงวาระของตนเอง)เพราะกลัวการส่งเพื่อนคนอื่น ๆ
และไม่ชอบการยืนต่อคิวคอยเป็นเวลานาน ๆวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ค้นพบว่ามนุษย์มีบรรพบุรุษมาจากลิง
แต่น่าแปลกจริง มนุษย์เรากลับนำนิสัยและพฤติกรรมของลิงมาใช้น้อยมาก
 มิหนำซ้ำำยังนำสัญชาตญาณของบรรดาสัตว์หลาย ๆ ชนิดมาใช้ได้อย่างน่าชื่นชม

คนร่ำรวย  ห นึ่  ง ค น    .   .   .   เป็นผลผลิตของคนยากจนจำนวนหนึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ที่ชัยชนะที่ได้มาของเขาเหล่านั้น 
จะส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับกลุ่มคนอีก ห  ล า ย  ชี วิ ต 
 เศรษฐกิจยุคศตวรรษที่ 21 สอนข้าพเจ้าเช่นนี้ . . .


เพียงคุณหยุดเดิน คุณก็ถูกผู้อื่นแซงแล้ว
นั่งประสาอะไรกับเวลาที่คุณนั่งพัก 
คุณจะไม่ถูกเหยียบหัวไหล่เพื่อป่ายปีนขึ้นไปของผู้อื่น หรอกหรือ !จะดีเพียงใด หากไม่เสียเวลากับการกินเพื่ออยู่
หากแต่ต้องเสียเวลาไปมากกว่าในการเดินเลือกดูของกิน


ค ว  า ม ดี ไม่สามารถเอาชนะความชั่วได้ด้วยเหตุผล
แต่ ค ว า ม  ชั่ ว มักเอาชนะความดีได้ด้วยอารมณ์เพียงประการเดียวภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันในสากลโลก แบ่งได้ 3 อย่าง 
นั่นก็คือ ...
-  ค ว  า ม รั ก
-  ด น ต  รี 
-   ชี วิ ต  แ ล ะ ค ว าม ต  า ย (เกิด-ตาย)
หรือว่ามีผู้ใดเห็นโต้แย้งแตกต่างจากนี้ !