19.11.11ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดหวัง
ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจ

No comments:

Post a Comment