18.11.11ผู้ ใ  ด เ ป็ น มิ ต ร กั บ โ ล ก    ผู้ นั้ น  เ ป็ น ศ รั ต  รู ข อ ง ข้ า พ เ  จ้ า 

No comments:

Post a Comment