18.11.11อั น  ค ว  า ม คิ ด   ค ล้ า ย  ดั่ ง ลู  ก ไ ฟ    ป ร ะ  ก า ย แ ส  ง 
อั น เ  จิ ด แ จ้ ง   ส่ อ ง แ ส ง    ส ว่ า ง จ้ า 
วู บ  ว า บ   วิ บ วั บ   ลั บ ล า 
 พ ลั น ห า ย ไ ป   เ มื่ อ พ ลิ ก เ ป ลื อ ก ต า  แ ส น อ  า ลัย  

No comments:

Post a Comment