19.11.11เราคิดทุกอย่างได้ แต่เราไม่สามารถทำทุกอย่างตามที่เราคิดได้
เราทำทุกอย่างได้ แต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
เราต้องรู้กฏข้อนี้ สรรพสิ่งย่อมมีข้อจำกัดในตัวของมันเอง

No comments:

Post a Comment