19.11.11ข้าพเจ้าประจักษ์ชัดในความจริงเรื่องหนึ่งว่า...
"ทุก ๆ คน ล้วนจะพูดในเรื่องที่เขารู้เท่านั้น"

No comments:

Post a Comment