18.11.11ชี วิ  ต ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร ม า ก ไ  ป ก ว่ า นี้ เ ล ย  . .  . 

No comments:

Post a Comment