19.11.11"ระหว่างที่คุณเหม่อลอยอยู่กับโน๊ตเพลงตัวแรก สมองของคุณจะทำการประมวลผล
ปฏิสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อเกิดเป็นความคิดที่ข้าพเจ้าเรียกมันว่า 
"Visoft Pain" แล้วคุณจะรู้สึกจมดิ่งลึกลงสู่ห้วงแห่งการนึกคิดที่ทรงพลังที่สุด
ดังจะเห็นได้จากสมการอย่างง่าย หยุด = เดินต่อไป เพื่อผลักตัวคุณเอง
จากแรงเหวี่ยงก้นทะเลลึกดันขึ้นสู่บนผิวน้ำ "

No comments:

Post a Comment