19.11.11ข้าพเจ้ามีความเชื่อส่วนตัวว่า ดวงอาทิตย์ (The Sun)
รวมถึง พระอาทิตย์ขึ้น (Sunrise) ที่ประกายแสงเหลืองทองฉาบส่องทะลุม่านหมอกในตอนเช้า
และพระอาทิตย์ยามเย็น (Sunset) ค่อย ๆ เคลื่อนตัวอย่างรีบเร่ง 
พลันทันใดก็ลับเส้นขอบฟ้าในเวลาใกล้โพล้เพล้ เป็นสัญลักษณ์ของ การกลับมาเกิดใหม่
เพราะ ชี วิ ต จ ะ เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง ใ น วั น พ รุ่ ง นี้ . . .

No comments:

Post a Comment