19.11.11คำพูดของนักอนุรักษ์มักตรงข้ามกับฐานะความเป็นอยู่ของเขา

No comments:

Post a Comment