18.11.11 ป รั  ช ญ า หลักคิดของท่านมหาปราชญ์ เจ้าลัทธิสักท่านหนึ่ง
เพียงพอแล้วที่จะศึกษารอยหยักของท่านผู้นั้น ด้วยวิธีการลัดขั้นตอนได้อย่างดีที่สุด วิธีหนึ่ง
เนื่องด้วยท่านนั้นได้สรุปตกผลึกทางความคิด ออกมาเป็นรูปแบบของถ้อยคำ วลี นิยาม
และคำจำกัดความ โดยเป็นหัวใจของการสื่อสารสัจจะ ข้อเท็จจริงนั้น ๆ

No comments:

Post a Comment