18.11.11ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันในสากลโลก แบ่งได้ 3 อย่าง 
นั่นก็คือ ...
-  ค ว  า ม รั ก
-  ด น ต  รี 
-   ชี วิ ต  แ ล ะ ค ว าม ต  า ย (เกิด-ตาย)
หรือว่ามีผู้ใดเห็นโต้แย้งแตกต่างจากนี้ !


No comments:

Post a Comment