26.11.11เ ว ล า ข อ ง โ ล ก นี้ สั้ น เ กิ น ไ ป ส ำ ห รั บ ค น ที่ มี ค ว า ม สุ ข
   ย า ว น า น เ กิ น ไ ป ส ำ ห รั บ ผู้ ที่ มี ค ว า ม ทุ ก ข์ . . .


No comments:

Post a Comment