18.11.11มหาศาสดาของศาสนาทั่วโลก ล้วนมุ่งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนให้อยู่ร่วมกัน
โดยอาศัยมีความรัก ความเมตตาซึ่งกันและกัน 
หาใช่ แบ่งแยกออกมาในรูปแบบของศาสนและลัทธิแห่งตน

No comments:

Post a Comment