19.11.11ข้าพเจ้าพึงระลึกอยู่เสมอว่า...
ในชีวิตของคน ๆ นึง ขาดสิ่งอื่น สิ่งใดได้
....แต่อย่าได้ขาดความมั่นใจเด็ดขาด

No comments:

Post a Comment