18.11.11 ก า ร  ร ะ ลึ ก  ไ ด้  คือ สัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายปลุกเราให้ตื่นขึ้น

No comments:

Post a Comment