16.11.11คุณสามารถถ่ายทอดความรู้สึกด้วยถ้อยคำ
ผ่านการสนทนากับ ค น  แ ป ล ก ห น้ า คนนึงได้ดีกว่า ค น  ใ ก ล้ ชิ ด หลายคนเสียอีก

No comments:

Post a Comment