16.11.11:: เพียงเสียงแผ่วเบาอาจสามารถรับรู้และได้ยินอย่างชัดเจน
หากลองพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะอันสงบเงียบสักแห่งหนึ่ง...

No comments:

Post a Comment