16.11.11
:: ความขัดแย้งระหว่างคน 2 คน
จะไม่สามารถยุติลงได้ หากฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดยังยืนยันจุดยืนของตัวเอง 
และอันตรายที่สุด คือ การไม่พยายามเข้าใจรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งเลย...

No comments:

Post a Comment