16.11.11:: หนึ่งชั่วโมงที่รู้คุณค่าของเวลา
ยังดีซะกว่าวันเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาโดยไม่ได้อะไรเลย...

No comments:

Post a Comment