16.11.11ป ร  ะ เ ท ศ เปรียบดั่ง ร่ า  ง ก า ย
และมี ป ร  ะ ช า ก ร อาศัยอยู่ใน จิ ต วิ ญ ญ า ณ อย่างหนาแน่น

No comments:

Post a Comment