16.11.11ข้าพเจ้าไม่สนใจต่อวันสำคัญใด ๆ ของโลก
นั่นก็เพราะทุกวัน  เป็นได้แค่วันธรรมดา ๆ 
สำหรับข้าพเจ้านั้น จะมีก็แต่ วันที่ดีกับกับวันที่แย่เท่านั้น

No comments:

Post a Comment