15.11.11

:: ไม้ขีดไฟก้านเดียว :::: การพูด ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้ ฉันใด
การเขียน ทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ ฉันนั้น

No comments:

Post a Comment