15.11.11

:: แมวเก้าชีวิต ::บททดสอบแห่งชีวิต มิได้จำกัดแค่ในห้องเรียน 4 เหลี่ยม
เพราะชีวิตคือการศึกษา (เรียนรู้ตลอดชีวิต)
หลายคนอาจมีทัศนะเปรียบชีวิตเป็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเข้าใจของแต่ละคน
แต่สำหรับข้าพเจ้ามองว่า ชีวิตคือการเดินทาง
เสาะแสวงหาในความไม่แน่นอน ไม่มั่นคงหรือความว่างเปล่าอันสงบเย็น งดงาม
เมื่อใดที่ได้ข้อมูลใหม่ ก็เปลี่ยนการตัดสินใจ อาจจะเป็นความคิดใหม่หรือเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้
หากเกิดพลัดออกนอกเส้นทาง เดินไปสู่ทางอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ 
ก็ถือซะว่าได้บุกเบิกเส้นทางที่ยังไม่มีใครเคยไป
และนับว่าเป็นเรื่องดียังมีทางให้เดินอยู่
การได้สังเกตชีวิตผู้คน สังคม เหตุการณ์ ไปจนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของมนุษย์ที่หลากหลาย
น่าสนใจ ทั้งการเชื่อมโยง ร้อยรวมเข้าด้วยกันในรูปของชุมชนเล็ก ๆ กลายเป็นสังคม รัฐชาติ ประเทศทั่วโลก แบ่งผู้คนออกเป็นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยมีศาสนา ความเชื่อ ลัทธิ 
รวมทั้งอุดมการณ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
เป็นตัวขับเคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง 
สงครามตามมาอีกมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่มนุษย์ได้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้

No comments:

Post a Comment