18.11.11เสียงดนตรีอันกู่ก้องอยู่ในหัว ...
คือ ท่ ว ง ทำ น อ ง ข อ ง ห้ ว ง ย า ม แ ห่ ง ค ว า ม นึ ก คิ  ด

No comments:

Post a Comment