14.12.11

เพื่อนชื่อทางวิทยาศาสตร์ (ECOSYSTEM)


เพื่อน แต่ละคนย่อมจะมีนิยามของคำนี้แตกต่างกัน
 สำหรับข้าพเจ้าให้นิยามของคำ ๆ นี้
ไว้เพียงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 เมื่อลองขบคิดดูอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่าในโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ 
ซึ่งน่าแปลกใจที่สามารถนำมาใช้จัดประเภทของเพื่อนได้เป็นอย่างดี
 ตามแต่ว่าใครจะพบเจอเพื่อนประเภทไหนบ้าง 
อาจจะทั้งหมดนี้ หรืออย่างใด อย่างหนึ่งก็ได้
 จึงมีคำถามเกิดขึ้นตามมาว่า
แล้วข้าง ๆ คุณ คือ เพื่อนประเภทไหน ? 
อีกอย่างหนึ่ง...มองมุมกลับว่า คุณล่ะ!จัดว่าเป็นเพื่อนประเภทไหน ?


- ภาวะพึ่งพากัน (mutualism) 

- ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (protocooperation) 

- ภาวะเกื้อกูลกันหรือภาวะอิงอาศัย (commensalism) 

- ภาวะล่าเหยื่อ (predation) 

- ภาวะปรสิต (parasitism) 

- ภาวะการแข่งขันกัน (competition) 

-ภาวะเป็นกลาง (neutralism)No comments:

Post a Comment