10.12.11

:: กาแฟดำ ::


ผู้ แ ข็ ง แ ร ง ย่ อ ม จ ะ แ ส ด ง ค ว า ม อ่ อ น น้ อ ม 
 ผู้ อ่ อ น แ อ ย่ อ ม จ ะ ข่ ม เ ห ง รั ง แ ก ผู้ อื่ น  . . .


No comments:

Post a Comment