2.12.11

:: เหลือบมองทางที่ผ่านมา ::


รพูดให้ผู้อื่นเข้าใจตามความคิดของเรานั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง (เชื่อหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง) 
แต่การอธิบายความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่น เข้าใจเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า 
เช่นเดียวกับการถ่ายทอดความคิดสู่ผู้อื่นเป็นความสำเร็จยิ่งของการสื่อสาร
หากแต่การอธิบายอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดภายในใจตนเองได้
นับเป็นความสำเร็จสูงสุด   . . . 
บ า ง ที   ก า ร พู ด   อ า จ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ื อื่ น เ ข้ า ใ จ เ ร า บ้ า  ง
 แ ต่ ก า ร เ ขี ย น   อ า จ ช่ ว ย ใ ห้ เ ร า เ ข้ า ใ จ ต น เ อ ง ไ ด้ แ จ่ ม ชั ด ขึ้ น   . . . 
นั่นเพราะว่า จุดประสงค์หลักของการเขียน คือ การเข้าใจในตัวของคุณเองก่อน
แล้วจึงนำสิ่งที่คุณเข้าใจนั้น อธิบายขยายความสู่ผู้อื่นให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
ในเรื่องนั้น ๆ ของเราด้วย

No comments:

Post a Comment