5.12.11

-= [ ตัวตนของฉันนั้นสำคัญกว่าชื่อเสียง ] =-
ตัวตนของฉัน...
นั้นสำคัญกว่าชื่อเสียง


ชื่ อ ที่ เ ธ อ เ รี ย ก ฉั น นั้ น 
 มั น ไ ม่ มี ค ว า ม ส ลั ก ส ำ คั ญ ใ ด   ๆ   เ ล ย 
 เ พี  ย ง เ ป็ น สิ่ ง ส ม มุ ติ อุ ป โ ล ก ขึ้ น เ ท่ า นั้ น .

No comments:

Post a Comment