2.12.11

:: ลัดเลาะระหว่างทางเดิน :: ม่ น่ า เ ชื่ อ ว่ า ตั ว เ ร า เ อ ง นั้ น . . . ณ  วั น นี้ 
 จ  ะ เ ป็ น ค น   ๆ   เ ดี ย ว กั น กั บ เ ด็ ก น้ อ ย ค น นั้ น . . . เ มื่ อ วั น ก่ อ น ห รื อ ปี ก่ อ น . . .

No comments:

Post a Comment