2.12.11

:: บทเพลงที่หายไป ::


ดำนินชีวิตเพียงสิ้นสุดลงในแต่ละวัน 
พักกายเอนหลังอิงพิงเงาขณะหลับใหล ณ ห้วงยามวิกาล
และตื่นขึ้นเพื่อเผชิญรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด...
อันจะเกิดขึ้นในเช้าพรุ่งของรุ่งวันใหม่
ไม่แน่ว่าทั้งเกิดจากบุคคลหนึ่ง บุคคลใด ก็ตาม
ประหนึ่งการเข้าหักหาญ ต่อสู้ ฟาดฟัน
อาจจะด้วยการกระทำ คำพูด
กระแทกกระทั้น เสียดแทง 
รุกไล่ ไสส่ง
พ ล ะ ก ำ ลั ง แ ร ง ก า ย ที่ มี จ ะ ต้ า น ท า น ไ ห ว ไ ด้ น า น สั ก เ พี ย ง ใ ด เ ล่ า . . . 
ห น สุ ด ท้ า ย . . . 
 ก า ร ต่ อ สู้ ย่ อ ม ต้ อ ง ทิ้ ง ค ร า บ เ ลื อ ด แ ล ะ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด 
 แ ต่ ภ า ย ใ น ใ จ ก ลั บ ทิ้ ง ร่ อ ง ร อ ย บ า ด แ ผ ล ฉ ก ร ร จ์ ทั้ ง เ ก่ า แ ล ะ ใ ห ม่ 
 ฝ า ก ไ ว้ เ ป็ น ร อ ย แ ผ ล เ ป็ น ข อ ง อ ดี ต ต ร า บ นิ จ นิ รั น ด ร์ . . . No comments:

Post a Comment